Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató)!

Kizárólag abban az esetben vegye igénybe – a megbízási szerződés aláírásával létrejövő – jogi szolgáltatásainkat (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint a www.drkollaradam.hu címen elérhető honlapon (továbbiakban: Honlap), történő kapcsolatfelvételi panelben abban az esetben adja meg személyes adatait, amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakat megértette és elfogadja!

Az Ön személyes adatainak (a továbbiakban Adat) a Honlap üzemeltetői, a Mravik és Kollár Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Szolgáltató1 vagy Adatkezelő1), valamint dr. Kollár Melinda egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Szolgáltató2 vagy Adatkezelő2, Szolgáltató1 és Szolgáltató2 a továbbiakban együtt úgy is mint Szolgáltatók vagy Adatkezelők) által történő kezelésére az adatkezelés kezdetekor irányadó Tájékoztató az irányadó.

1)  Bevezető, az Adatkezelők, fogalom-meghatározások

Szolgáltató1 ügyvédi iroda, míg Szolgáltató2 egyéni ügyvéd, akik jogi szolgáltatást nyújtanak fogyasztó és nem fogyasztó Ügyfeleik számára, ezen tevékenységüket pedig a Honlap közös üzemeltetésével segítik elő.

Szolgáltatók az alábbi esetekben és célból kezelik az Ön Adatait:

 • a Honlapon megadott adatai vonatkozásában kizárólag kapcsolatfelvétel céljából,
 • jogi Szolgáltatás igénybevétele esetén megadott személyes adatai vonatkozásában kapcsolattartás, jogi szolgáltatás nyújtása, számlázás, illetve követeléskezelés céljából.

Szolgáltatók a jelen Tájékoztató útján tájékoztatják Önt előzetesen az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról és az Önt, mint érintettet megillető jogokról az Irányadó Jogszabályok rendelkezései szerint.

Az Adatkezelők és adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Adatkezelő1

Mravik és Kollár Ügyvédi Iroda

 

székhely (egyben a panaszügyintézés helye):

2112 Veresegyház, Bánóczi utca 1/A.

képviselője:

dr. Kollár Ádám

KASZ szám:

36063401

adószám:

18689455-1-13

nyilvántartó szerv:

Pest Megyei Ügyvédi Kamara

központi e-mail cím:

iroda@drkollaradam.hu

központi telefonszám (egyben panaszkezelés telefonos elérhetősége):

(+36) 30 531 4167

Adatkezelő2

dr. Kollár Melinda egyéni ügyvéd

 

székhely (egyben panaszügyintézés helye):

2112 Veresegyház, Bánóczi utca 1/A.

KASZ szám:

36080574

adószám:

56706833-1-33

nyilvántartó szerv:

Pest Megyei Ügyvédi Kamara

központi e-mail cím:

info@drkollarmelinda.hu

központi telefonszám (egyben panaszkezelés telefonos elérhetősége):

(+36) 20 386 9890

tárhely-szolgáltató (mint adatfeldolgozó):

Websupport Magyarország Kft.

 

tárhely-szolgáltató székhelye:

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

info@tarhelypark.hu

tárhely-szolgáltató nyilvántartási száma

Cg.01-09-381419

tárhely-szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége:

https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2021/09/Tarhelypark-Adatkezelesi-taje%CC%81koztato-20211001.pdf

Adatvédelmi tisztviselőt az Adatkezelők nem alkalmaznak.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések alatt az alábbiak értendők:

 • érintett (a továbbiakban Ön vagy Érintett): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
 • azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat,
 • személyes adat (Adat): az érintettre vonatkozó bármely információ,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Irányadó jogszabályok:

 • az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény),
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi. LXXXVIII. törvény (Üttv.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.).

Szolgáltatók a jogi szabályozással összhangban mindenkor törekszenek az adatvédelmi alapelveknek megfelelően kezelni az Ön adatait, az adatkezelés tehát megfelel a célhoz kötöttség, a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg és az elszámoltathatóság elveinek.

2)    A Honlapon történő kapcsolatfelvétel kapcsán végzett adatkezelés

Önnek a Honlapon a Szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel céljából szükséges megadnia nevét, e-mail címét és telefonszámát. Megkeresése leírásában Ön további személyes adatot adhat meg saját belátása szerint. A nevezett személyes Adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a Honlapon található kapcsolatfelvételi panel kitöltésével és nevezett adatainak megadásával kifejezetten elfogad. A megadott adatokat Adatkezelők kizárólag kapcsolatfelvétel céljára használják fel, harmadik személy részére át nem adják, azokat az Ön kérésére bármikor, haladéktalanul törlik, ilyen kérés és jogi Szolgáltatás nyújtására irányuló megbízás létrejötte hiányában pedig 2 éven át kezelik.

3)    Szolgáltatás igénybevétele kapcsán végzett adatkezelés

Ahhoz, hogy Ön a Szolgáltatók – az Ön és a Szolgáltatók között létrejött megbízáson alapuló – jogi Szolgáltatását igénybe tudja venni, az alábbi személyes Adatokat kell megadnia a Szolgáltatóknak:

 • Kapcsolattartási adatok: név, telefonszám, e-mail cím,
 • Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, személyi száma, adóazonosító jele, lakcímkártya és személyi igazolvány száma,
 • Számlázási adatok: név, lakcím, számlázási cím,
 • Az ügyvédi megbízás felvételekor rögzítendő tényvázlatban szereplő személyes Adatok.

Az adatok megadása önkéntes, de a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadásának elmaradása esetén a Szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni.

Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltatás igénybevételéig az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1) bek. a) pont), ezt követően pedig a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk 1) bek. b) pont), valamint az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk 1) bek. f) pont).

Amennyiben Ön jogi tanácsadáson kívül egyéb, különösen okiratszerkesztésre vagy képviseletre irányuló jogi Szolgáltatásra irányuló megbízási szerződést köt bármelyik Szolgáltatóval, úgy az Adatkezelés jogalapja a fentieken túl az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk 1) bek. c) pont).

Szolgáltatók az Ön és egyéb Érintettek személyi okmányairól – a mindenkor törvényi előírásoknak megfelelő módon és határidőig – fénymásolatot készítenek és őriznek meg, továbbá – törvényi kötelezettségük teljesítése érdekében – elvégzik az ún. JÜB lekérdezést (ügyfél- és okmány-azonosítás, ill. -ellenőrzés), illetőleg az ún. pénzmosási azonosítást (a PMT szerint). Az Adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőknél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Ön bármikor jogosult a kérni a megadott, Szolgáltatók által az Ön hozzájárulásával, mint jogalappal kezelt Adatai kezelésének megszüntetését a Szolgáltatóktól, ebben az esetben a megadott Adatokat –még kölcsönösen nem teljesített Szolgáltatás hiányában – a Szolgáltatók haladéktalanul törlik a rendszerükből és ezzel az adatkezelést –a számlázási Adatokat leszámítva – megszüntetik.

Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltatás kölcsönös teljesítésétől számított 2 év, a tényvázlatban szerelő Adatok vonatkozásában: 5 év, az Adatkezelők által készített okiratokban szereplő személyes Adatok vonatkozásában: 10 év.

4)   Adatfeldolgozók, adattovábbítás, adatkezelés általános jellemzői, adatbiztonság

Az Ön adatait a Szolgáltatók operatív működése során a Szolgáltatók megfelelő jogosultságokkal és titoktartási kötelezettséggel rendelkező munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg.

A Honlap böngészésével kapcsolatos Adatait adatfeldolgozóként a fent megjelölt tárhelyszolgáltató kezeli.

A számlázási adatokat Szolgáltató1 az alábbi könyvelő cégnek, mint adatfeldolgozónak továbbítja:

 • EcoPerfect Kft., (székhely: 2112 Veresegyház, Bánóczi utca 1/a)

A számlázási adatokkal kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek Szolgáltatók tárolni.

Az Ön Adatait – további adatfeldolgozóként – a Szolgáltatók informatikus, postai szolgáltató, ügyvédi felelősségbiztosító, a területi, illetve országos ügyvédi kamarák, illetve a vételár kifizetésének késedelme esetén ügyvéd alvállalkozók kezelhetik, amely adatfeldolgozások jogalapja szintén a szerződés teljesítése, illetve – az ügyvéd, illetőleg a biztosító adatfeldolgozása tekintetében – Szolgáltatók jogos érdekeinek érvényesítése, az ügyvédi kamarák adatfeldolgozása esetén pedig törvényi előírások.

A hatályos jogszabályok alapján bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság, adóhatóság a tájékoztatás adása, Adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőket. Az Adatkezelők a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, kizárólag az ügyvédi titok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

Szolgáltatók az Ön adatait a fentieken kívül egyéb harmadik személyek részére nem továbbítják, és azokat a fentieken kívül nem továbbítják külföldre.

Adatkezelők a szoftvereiket és az informatikai eszközeiket  úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt Adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), annak hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás) és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelők olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik a titkosságot – megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult – a sértetlenséget – megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét – és a rendelkezésre állást – gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltatók megtesznek minden tőlük elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyelik annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessenek, és bizonyítékkal szolgálhassanak minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5)   Az Érintett jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatainak kezeléséről – egyértelmű, közérthető és részletes, valamint előzetes – tájékoztatást kapjon. A Szolgáltató az Adatok felvételekor a jelen Tájékoztató útján tájékoztatja Önt az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Ön az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az Adatai kezeléséről és kérheti, hogy a Szolgáltató az Adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére. A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. Válaszát elsősorban olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az Érintett előterjeszti. Az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért az Adatkezelő ügyintézési díjat számít fel, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. A felszámítható díj érintett adatonként bruttó 1.000.- Ft.

Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan Adatokat helyesbítse, a hiányos Adatot kiegészítse. A megadott adatok többségének módosítását a Honlapon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, illetve kérheti az Adatai törlését. A Szolgáltató a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, így különösen, ha Önnek tartozása áll fenn a Szolgáltató felé. Szolgáltató az Ön Adatait nem hozza nyilvánosságra, így az elfeledtetéshez való jog Szolgáltató adatkezelése kapcsán nem releváns.

Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató az Adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó Adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

Szolgáltatónál automatizált döntéshozatalra egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

6)   Az Érintett jogainak biztosítása, az Érintett kérelmeinek kezelése

A Szolgáltatók a jelen Tájékoztatót, kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátják, továbbá a Honlapon is elérhetővé teszik. Ön a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén juttathatja el a Szolgáltatókhoz. A Szolgáltatók a kérelmet haladéktalanul megvizsgálják, döntést hoznak annak teljesítéséről, és megteszik a szükséges intézkedéseket, továbbá indokolatlan késedelem nélkül, de lekésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt a megtett intézkedésekről. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Szolgáltatók által megtett intézkedést, vagy az Ön által kért tájékoztatást. Amennyiben a Szolgáltatók a kérelem teljesítését elutasítják (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az Ön jogorvoslati lehetőségeit. A Szolgáltatók a kérelem teljesítését nem kötik díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem Öntől származik, a Szolgáltatók kérhetik, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

7)   Jogorvoslat

Ön a jogainak sérelme esetén az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken kérheti, hogy a Szolgáltatók a jogellenes adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az Ön kérelmének elutasítását vizsgálják meg. Az Adatkezelők az Ön ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről Önt tájékoztatják.

Ön panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 (1) 391-1410, ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelők az Érintettet kérelemre részletesen tájékoztatják a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.